Oleg     Smirnov

 Oksana     Vor

 Mary     Star

 Dj     Baloo